4th: University of Nebraska Bathtub Dogs (336 points)